Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat VitaFerma een cliëntendossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat naast uw naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres ook aantekeningen over uw zorgvraag, evt. onderzoek, behandelingen, beoogde doelen en evaluaties.

Ook worden in het dossier zo nodig gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die VitaFerma, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

VitaFerma doet haar uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

  • er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Zo is uw dossier veilig gesteld in een digitaal cliëntendossier met wachtwoord of een afsluitbare dossierkast. VitaFerma heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier; andere mensen hebben geen toegang tot uw gegevens,
  • VitaFerma een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • het informeren van andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. In het geval dat hier sprake van is, zal ik uw toestemming vragen.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie met eventuele collega’s,
  • enkele feiten uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor bijv. het opstellen van een factuur.

Als VitaFerma vanwege een andere reden gebruik wilt maken van uw gegevens, dan zal VitaFerma u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige  behandelovereenkomst (WOGB) wordt vereist, 20 jaar bewaard. U mag te allen tijde uw cliëntendossier inzien. U kunt tevens aangeven wanneer bepaalde gegevens niet in het cliëntendossier mogen worden opgenomen.

Bij een data-lek of inbraak heeft VitaFerma meldplicht aan Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag (www.rijksoverheid.nl)

A

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
– Er is u medegedeeld dat VitaFerma voldoet aan de eisen die de AVG stelt.
– Bij het gebruik maken van digitale dossiers is de computer beveiligd met een wachtwoord dat alleen bij VitaFerma bekend is.
– Bij het gebruik van papieren dossiers zijn de dossiers opgeborgen in een afsluitbare kast.
– Indien VitaFerma gebruikmaakt van de diensten van derden, bijv. een accountant of een administrateur, is hiermee een verwerkings-overeenkomst afgesloten.

 U gaat akkoord met het gebruik van uw e-mailadres voor uitsluitend het verzenden van mededelingen betreffende de praktijk en/of afspraken.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd met VitaFerma contact opnemen..